Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

EU Gives Additional Funds to Promote Entry into Force of Nuclear Test Ban Treaty – Norwegian

EU gir ytterligere midler for å fremme ikrafttredelse av prøvestansavtalen

Av Jaya Ramachandran

BERLIN (IDN) – Med hensikt å fremme ikrafttredelse av prøvestansavtalen, har EU bestemt å øke støtten til Commission of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation (CTBTO) ved å bidra med et ytterligere beløp på 3 millioner euro (ca. 3,9 millioner dollar). Dette bringer EUs frivillige bidrag opptil 19 millioner euro (ca. 21,5 millioner dollar) siden 2006.

Som gruppe har alle 28 medlemsstatene i EU signert og ratifisert prøvestansavtalen (CTBT). Bidraget fra EUs medlemsstater utgjør ca. 40 prosent av CTBTOs budsjett.

CTBT spiller en sentral rolle i å underbygge det internasjonale ikke-spredningsregimet og EUs innsats mot global nedrustning. “EU er derfor sterkt forpliktet til ikrafttredelse og universaliseringen av prøvestansavtalen,” uttalte EU-delegasjonen til de internasjonale organisasjonene i Wien press note 19. oktober 2015. Disse bidragene er i tråd med EUs strategi mot spredning av masseødeleggelsesvåpen, ble det bemerket i pressemeldingen.

“Det overordnede målet for Europarådets vedtak av 12. oktober 2015  er å ytterligere fremme universaliseringen og ikrafttredelsen av avtalen, som er to av de viktigste målene i EUs strategi, men også for å bidra til drift og bærekraft den CTBTOs verifiseringssystem, samt utvikling av sine operative evner,” forklarte pressemeldingen.

EU bemerker også at et eksempel som tydelig demonstrerer avtalens relevans og dens stadig forbedrede verifikasjonsregime, kan sees i påvisning av kjernefysiske tester utført av Nord-Korea i løpet av de siste årene, og rask reaksjon fra CTBTO i denne forbindelse.

“Videre har organisasjonen gjentatte ganger vist sin evne til å føre effektivt tilsyn med avtalen og for å utstyre det internasjonale samfunnet med en selvstendig og pålitelig metode for å sikre samsvar med den, når den trer i kraft,” uttalte EU-delegasjonen.

I svar på EUs beslutning, sa CTBTO sjefssekretær Lassina Zerbo: “Jeg tror at uten EUs støtte kunne vi ikke ha oppnådd den nåværende,  avanserte statusen for oppbygging- og driftskapasiteten til CTBTs verifikasjonsregime. “

Dette, la han til, omfatter EUs bidrag til utviklingsland for å bygge kapasiteten i CTBTs verifikasjonsteknologi, og med økonomisk innsats fra disse landene inn i verdens største og mest sofistikerte multilaterale verifiseringsystem, referert til av USAs utenriksminister John Kerry som en av de store prestasjoner i den moderne verden.

“Mens vi forbereder oss til å markere 20. årsdagen siden åpningen for undertegning av prøvestansavtalen, er den sterke politiske og økonomiske støtten fra EU avgjørende for å sikre den vedvarende fremgangen mot å oppnå ikrafttredelse av avtalen,” erklærte Zerbo.

Ved å bygge på tidligere frivillige bidrag fra EU, gir den nye beslutningen fra EU-rådet støtte til CTBT-verifiseringsregimet på tre hovedområder, forklare CTBTO i en pressemelding på Internett 19. oktober 2015.

1. Opprettholde nettverket for det internasjonale overvåkningssystemet (IMS)

Den første delen av bidraget tar sikte på å støtte CTBTOs nettverk av overvåkningsstasjoner i det internasjonale overvåkningssystemet (IMS). Dette omfatter bistand til land med drift av seismiske stasjoner som trenger støtte (i motsetning til alle andre typer CTBTO-målestasjoner, er vedlikehold av denne typen stasjon det økonomiske ansvaret for vertsstaten).

Et annet prosjekt som skal styrke IMS-evner til å oppdage radioxenon, en radioaktiv edelgass som avgis fra kjernefysiske eksplosjoner, men også fra legitime sivile aktiviteter som medisinsk isotopproduksjon. Bidraget vil finansiere studier for global radioexenon bakgrunnsnivåer og utviklingen av et system for å fange radioxenon-utslipp ved kilden.

Andre prosjekter under denne overskriften inkluderer oppgraderinger til VDeC-systemet, en portal som lar eksterne forskere å få tilgang til IMS-data og opplysninger fra det internasjonale datasenteret, samt oppgraderinger til IDC-programvaren for å analysere data for bølgeform (seismisk, infralyd og hydroaukustiske).

2. Oppgradering til befaringsmuligheter

For å fremme CTBTOs befaringsevner vil bidraget gjøre det mulig for kjøp av multispektralt bildeutstyr til bruk fra fly som ble brukt i den siste omfattende befaringstreningen, IFE14 i Jordan sist i 2014. Bidraget vil også gi rom for anskaffelse av et laseravstandsmålesystem, også for bruk på en luftbåren plattform, for å støtte en rekke befaringsteknikker.

3. Formidling og kapasitetsbygging på landnivå

Bidraget vil gjøre det mulig for CTBTO å fortsette sine kapasitetsbyggingsprogrammer i utviklingsland, som har vært en integrert del av alle tidligere frivillige bidrag fra EU.

Denne støtten lar disse landene etablere og vedlikeholde et nasjonal datasenter, hvor disse datasentrene opprettholdt i hver CTBT-medlemsstat vil få tilgang til overvåkningsdata og produkter, og for å rådgi myndigheter ved interessante hendelser. Innsatsen rundt kapasitetsutbyggingen vil fokusere på en NDC-boks med standardprogramvarepakke og på regionene Midtøsten og Sør-Asia, samt Sørøst-Asia, Stillehavet og den fjerne Østen. [IDN-InDepthNews – 19. oktober 2015]

 

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top