Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

FNs leder forventer at nye sanksjoner vil bidra til å gjøre 2018 til “et avgjørende år” for Koreahalvøya

Av J Nastranis

Photo: The Security Council unanimously adopts resolution 2397 (2017), condemning in the strongest terms the ballistic missile launch conducted by the DPRK on 28 November 2017 in violation and flagrant disregard of the Security Council's resolutions on non-proliferation. UN Photo/Manuel Elias

DE FORENTE NASJONER (IDN) – FNs generalsekretær António Guterres ønsker å gjøre 2018 til “et avgjørende år” for oppnåelse av varig fred på Koreahalvøya.

I en uttalelse som kan tilskrives hans talsperson, etter at en ny Sikkerhetsråds-resolusjon (UNSCR 2397) ble vedtatt, sa han: “Den eneste veien videre, for å oppnå en helhetlig fredelig og politisk løsning, er de-eskalering og åpne kommunikasjonskanaler, umiddelbart.”

Resolusjonen ble vedtatt 22. desember og var en respons på den siste interkontinentale ballistiske (ICBM) rakettoppskytingen som ble foretatt av Den demokratiske folkerepublikken Korea, bedre kjent som Nord-Korea, den 28. november samme år. Generalsekretæren var tilfreds med “Sikkerhetsrådets fortsatte enstemmighet”, som han mente “er viktig for å oppnå målet om atomnedrusting og gi rom for diplomatiske tiltak for å oppnå dette på en fredelig måte.” Ifølge uttalelsen slutter generalsekretæren seg til Sikkerhetsrådets ønske om en fredelig, diplomatisk og politisk løsning på situasjonen, samt at det legges til rette for ytterligere arbeid for å redusere spenninger.

“Han bekrefter sin fokus på samarbeid med alle parter for å nå dette målet. Han oppfordrer alle medlemsstater til å sørge for full implementering av de relevante Sikkerhetsråd-resolusjonene, og til å styrke innsatsen for å gjøre 2018 til et nøkkelår for å nå målet om varig fred på Koreahalvøya”, fortsetter uttalelsen. Sikkerhetsrådets nye sanksjoner tar sikte på å styrke tiltakene som landet er pålagt i kjølvannet av dets pågående atomvåpen- og rakettprogram, inkludert oppskytingen av den forrige ballistiske raketten.

I en resolusjon som ble enstemmig vedtatt, besluttet rådets 15 medlemmer å begrense Nord-Koreas import av raffinert olje til 500 000 fat i 12 måneder fra 1. januar 2018, og å sette et tak på import av råolje på dagens nivå i samme periode.

Rådet vedtok spesifikt å “forby alle stater direkte eller indirekte leveranse, salg eller overføring til Nord-Koreas via deres territorier, eller foretatt av deres statsborgere, eller ved bruk av fartøy under deres flagg, fly, rørledninger, jernbanelinjer eller kjøretøy, med eller uten opphav i deres territorier, av all råolje, med mindre [Sikkerhetsrådets sanksjons-] komitéen i hvert enkelt tilfelle på forhånd godkjenner en forsendelse av råolje som utelukkende er beregnet for sivilt bruk av befolkningen i Nord-Korea og uten tilknytning til Nord-Koreas atomvåpen- eller rakettprogrammer eller andre aktiviteter som er forbudt i henhold til resolusjon 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) og 2375 (2017) eller denne resolusjonen.”

Rådet besluttet videre at “dette forbudet skal ikke gjelde for råolje som i en periode på tolv måneder etter at denne resolusjonen er vedtatt, og deretter i 12-måneders perioder, ikke overskrider fire millioner fat eller 525 00 tonn totalt per tolvmånedersperiode.”

Videre ba Rådet alle medlemsstater som leverer råolje til Nord-Korea om å rapportere til sanksjonskomiteen “hver 90. dag fra datoen denne resolusjonen er vedtatt [22. desember 2017] hvilken mengde råolje de har levert til Nord-Korea.”

Sikkerhetsrådet besluttet også at medlemsstatene skal repatriere alle nordkoreanske statsborgere som har inntekter i den aktuelle medlemsstatens jurisdiksjon og alle nordkoreanske sikkerhetsovervåkingsattachéer som overvåker nordkoreanske arbeidere i utlandet “umiddelbart, men ikke senere enn innen 24 måneder”, med mindre medlemsstaten fastslår at repatrireing av statsborgeren er forbudt i henhold til gjeldende nasjonal og internasjonal lov, eller hvis statsborgeren er statsborger i det aktuelle medlemslandet.

Videre besluttet Rådet, i forbindelse med maritime forbud mot lasteskip, at medlemsstatene skal pågripe, inspisere og ta i forvaring fartøy i deres havner dersom medlemsstaten har rimelig grunn til å tro at fartøyet er involvert i aktiviteter, eller transport av varer, som er forbudt i henhold til gjeldende FN-resolusjoner.

New York Times skriver følgende: “Selv om resolusjonen ble vedtatt av alle de 15 medlemmene av Sikkerhetsrådet, gjenspeiler de reduserte straffetiltakene innflytelsen fra Russland og Kina. Begge hadde innvendinger mot den opprinnelige ordlyden, som påla oljeembargo og andre alvorlige straffetiltak – og Russlands president Vladimir V. Putin som forrige uke uttalte at ytterligere sanksjoner ville være kontraproduktive og muligens kunne virke destabiliserende.

Begge stater kunne ha brukt sin status som faste medlemmer av Sikkerhetsrådet til å legge ned veto.”

På den politiske fronten uttrykte Sikkerhetsrådet “alvorlig bekymring” over de vanskelige forholdene befolkningen i Nord-Korea lever under, og fordømmer landet for å utvikle atomvåpen og raketter fremfor å prioritere innbyggernes velferd.

Tidligere, mens han ga uttrykk for sin store bekymring for risikoen for militærkonfrontasjon på Koreahalvøya, “blant annet som følge av feilberegninger,” understreket Guterres nødvendigheten av å holde freds- og sikkerhetssituasjonen i Nord-Korea adskilt fra de humanitære behovene i landet.

Sytti prosent av landets befolkning er rammet av usikker tilgang til mat og 40 prosent er underernærte, og det trengs 114 millioner dollar for å dekke akutte behov. Imidlertid har appellen fra 2017 om humanitær hjelp og prioritering til Nord-Korea bare mottat 30 prosent finansiering, fortalte han Sikkerhetsrådet 15. desember.

I resolusjonen som ble vedtatt 22. desember bekreftet Rådet at det vil holde landets handlinger under “kontinuerlig overvåking”, og at det er fast bestemt på å å iverksette ytterligere “vesentlige tiltak” dersom flere atomprøvesprengninger eller oppskytinger finner sted.

Under kunngjøringen av resolusjonen, uttalte USAs FN-ambassadør følgende: Sikkerhetsrådets resolusjon (UNSCR) 2397 legger kraftige nye sanksjoner på Nord-Koreas energi-, eksport- og importsektorer med ny maritim myndighet for å bidra til å stanse Nord-Koreas ulovlige smuglingsaktiviteter. UNSCR 2397 bygger på UNSCR 2375 (2017), som omfattet de strengeste sanksjonene som noen gang er blitt pålagt Nord-Korea, og tidligere vedtak. [IDN-InDepthNews – 26 December 2017]

Foto: Sikkerhetsrådet vedtar enstemmig resolusjon 2397 (2017), og fordømmer på det sterkeste Nord-Koreas rakettoppskyting 28. november 2017, som utgjør en overtredelse av og var stikk i strid med Sikkerhetsrådets vedtak om ikke-spredning. FN Foto/Manuel Elias

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top