Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Growing Anxiety About the Crucial 2020 NPT Review Conference- SWEDISH

Växande oro över 2020 års avgörande utvärderingskonferens om icke-spridningsfördraget (NPT)

Av Santo D. Banerjee

NEW YORK (IDN) – De överlevande från atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki, borgmästarna i de två japanska städerna vars invånare bevittnade den oerhörda grymheten som kärnvapen orsakar, företrädare för andra organisationer i det civila samhället liksom FN är alltmer oroade över framtiden för icke-spridning och nedrustning av kärnvapen.

”Nihon Hidankyo” som företräder de överlevande från atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki överlämnade ”Appeal of the Hibakusha”, som uppmanar till avskaffande av kärnvapen, till Sacha Llorenti, första utskottets ordförande för den pågående 74:e sessionen av FN:s generalförsamling (UNGA) och Izumi Nakamitsu, undergeneralsekreterare och hög representant för nedrustningsfrågor, UNODA den 11 oktober.

Biträdande generalsekreterare, Toshiki Fujimori, för Nihon Hidankyo, ”japanska förbundet för atom- och vätebombsoffrens organisation”, överlämnade vädjan, en symbolisk framställan som innehöll mer än 10,5 miljoner underskrifter.

Första utskottets ordförande, Llorenti, som är Bolivias ständiga representant i FN, uttryckte sin tacksamhet för den ansträngning som Fujimori och Nihon Hidankyo hade åtagit sig för att samla stöd för fördraget om förbud mot kärnvapen (TPNW).

Bekymrad över resultatet av den tredje sessionen med den förberedande kommittén (PrepCom), utfärdade borgmästaren i Hiroshima, Kazumi Matsui, och hans motsvarighet i Nagasaki, Tomihisa Taue, ordförande och vice ordförande för Borgmästare för fred, den 10 maj 2019 en gemensam vädjan som uppmanar till att hitta en ”gemensam grund för NPT” – fördraget om icke-spridning av kärnvapen – eftersom det globala intresse som uttrycks i fördraget ligger i alla länders nationella intresse liksom alla människor i världen.

I deras vädjan stod det: ”Vi anser att NPT är ett av de viktigaste fördragen sedan efter andra världskriget. Med ett medlemskap som nästan uppnår Förenta nationernas stadga förkroppsligar detta fördrag ett nästan globalt samförstånd om det grundläggande påståendet om att internationell fred och säkerhet skulle stärkas i en värld fri från förekomsten eller spridningen av kärnvapen.

Målet med det viktiga internationella fördraget NPT är att förhindra spridningen av kärnvapen och vapenteknik, att främja samarbetet om fredlig användning av kärnkraft och att främja målet att uppnå kärnvapennedrustning liksom allmän och fullständig nedrustning.

NPT är det enda bindande åtagandet i ett multilateralt fördrag med målet att kärnvapenstaterna ska nedrusta. Fördraget öppnades för undertecknande 1968 och trädde i kraft 1970. Den 11 maj 1995 förlängdes fördraget på obestämd tid. Totalt 191 stater har anslutit sig till fördraget, inklusive de fem kärnvapenstaterna USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike. Fler länder har ratificerat NPT än något annat avtal om vapenbegränsning och nedrustning, vilket är ett bevis på fördragets betydelse.

Inför 2020 års utvärderingskonferens i april-maj vid FN:s högkvarter i New York har PrepCom träffats tre gånger: under 2017, 2018 och 2019. Den tredje sessionen fick specifikt i uppdraget att göra allt för att ta fram en konsensusrapport innehållande rekommendationer till utvärderingskonferensen, med beaktande av tidigare sessioners överläggningar och resultat.

”Vi har mycket arbete att göra, särskilt eftersom det nästa år är 50-årsdagen för NPT” sade den malaysiska ambassadören Syed Mohamad Hasrin Aidid, som var ordförande för de förberedande kommittésessionerna, till borgmästarna i Hiroshima och Nagasaki i anslutning till PrepCom.

Dr Rebecca Johnson, grundare av Acronym Institute for Disarmament Diplomacy och författare av ”Unfinished Business”, sade till IDN att ”vi måste se till att det nya FN-fördraget som förbjuder användning, produktion och utplacering av kärnvapen för alla träder i kraft och att alla aspekter av internationella säkerhetssystem som vi behöver för att skydda mänskligheten från kärnvapen- och klimatkatastrofer som hotar oss stärks”.

Förväntningarna på resultatet av årets förberedande kommitté för NPT var i bästa fall låga. Det var inte överraskande att dessa förväntningar inte överträffades med tanke på att kärnvapenmakterna lägger sådan tillit till sina folkmördande och mänsklighetsförintande arsenaler och att trycket ökar på spridningen av kärnvapen sade Dr Joseph Gerson, ordförande för Campaign for Peace Disarmament and Common Security, direktör för American Friends Service Committee’s Peace & Economic Security Program och vice ordförande för den Internationella Fredsbyrån.

FN är också uppriktigt bekymrade över 2020 års NPT-utvärderingskonferens. I inledningsanförandet vid James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS) och Mission of Malaysia NPT Diplomatic Workshop den 18 oktober, sade UNODA:s chef Nakamitsu: ”Vi står inför ett dubbelt dilemma när det gäller NPT. Inte bara börjar tiden bli knapp … men det finns också lite bevis på att ståndpunkterna närmar sig varandra. Händelserna i det första utskottet vittnar faktiskt om att motsatsen sker.”

Det första utskottet behandlar nedrustning, globala utmaningar och hot mot fred som påverkar det internationella samfundet och söker lösningar på utmaningar i det internationella säkerhetssystemet.

Det är brist på en gemensam grund just då vi behöver den som mest tillade hon. ”En kombination av försämrade relationer mellan kärnvapenstaterna (NWS), farlig retorik om nyttan av kärnvapen, moderniseringskampanjer som i själva verket är en kvalitativ kapprustning och regionala konflikter med kärnvapendimensioner har skapat ett farligt sammanhang där den möjliga användningen av kärnvapen sammanlagt är större än sedan Kalla krigets mörka dagar.”

Nu är därför ett lämpligt tillfälle att påminna de fördragsslutande staterna om att NPT är en gemensam grund. Från kärnanhängarna av TPNW till NWS och deras allierade erkänns NPT som ett avgörande kriterium för vår kollektiva säkerhet och ett instrument som fortsätter att vara av betydande värde för alla fördragsslutande stater.

Mot bakgrund av en oroande internationell miljö bör varje fördragsslutande stats högsta prioritet vara att säkerställandet av säkerheten och andra fördelar som föreskrivs i fördraget förblir intakt, särskilt eftersom 2020 års utvärderingskonferens – femtioårsdagen för NPT:s ikraftträdande – ”innebär både en symbolisk och praktisk möjlighet för de fördragsslutande staterna”.

Hon vädjade till alla stater att utnyttja möjligheten att bekräfta sitt åtagande gentemot NPT och en värld fri från kärnvapen; att demontera genomförandet av alla skyldigheter som de åtagit sig för att uppnå detta mål; att stärka icke-spridningsåtgärder mot föränderliga utmaningar; och dessutom få världen att återgå till en väg som innebär minskade kärnvapenrisker genom praktiska steg mot nedrustning.

FN:s oro över 2020 års NPT-utvärderingskonferens härrör från det faktum att 2015 års utvärderingskonferens mellan parterna i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen slutade utan ett antagande om samförstånd om konkreta resultat.

Mitt i osäkerheten över den kommande NPT-utvärderingen och debatten om huruvida fördraget och TPNW är förenliga eller motstridiga är Nobels fredspristagare International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) hoppfull om dess ikraftträdande.

TPNW antogs av UNGA den 7 juli 2017 och öppnades för undertecknande den 20 september 2017. Den träder i kraft 90 dagar efter det femtionde instrumentet för ratificering, godtagande, godkännande eller anslutning har deponerats.

Enligt ICAN tog 12 stater före slutet av september 2019, på den internationella dagen för fullständigt avskaffande av kärnvapen, ett stort steg genom att underteckna och ratificera FN-fördraget under en speciell högnivåceremoni vid FN:s huvudkontor i New York. Därigenom har fördraget nu 79 undertecknare och 32 fördragsslutande stater.

ICAN säger att fördraget nästan är två tredjedelar på sin väg mot att träda i kraft och denna takt förväntas att fortsätta. ”Flera länder har bekräftat för ICAN att deras ratificering väntas inom kort och de som driver frågan runt om i världen kommer inte ge upp förrän alla länder har anslutit sig.” [IDN-InDepthNews, den 26 oktober 2019]

Foto: Skulptur föreställande Sankt Göran som dödar draken. Draken är skapad av fragment från sovjetiska SS-20 och amerikanska Pershing-kärnmissiler. FN Foto/Milton Grant.

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top