Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Konferens belyser betydelsen av förbud mot kärnvapensprängningar

Av Ramesh Jaura

WIEN (IDN) – ”Den brådskande betydelsen av att sätta fördraget om fullständigt förbud mot kärnvapensprängningar (CTBT) i kraft, som ett kärnelement i det internationella systemet för nedrustning och icke-spridning av kärnvapen” var en höjdpunkt i det första mötet av den förberedande kommittén (PrepCom) inför 2020 års utvärderingskonferens från 2–12 maj i Österrikes huvudstad.

PrepComs ordförande Henk Cor van der Kwast noterade i sin faktasammanfattning: ”Den inneboende kopplingen mellan fördraget om fullständigt förbud mot kärnvapensprängningar och fördragets mål och syften betonades”. Vid det första mötet i kommitténs arbete deltog 111 stater som är parter i NPT, fördraget om icke-spridning av kärnvapen.

CTBT – som förhandlades i Genève mellan 1994 och 1996 – är nästan universellt men har ännu inte blivit lag. Idag har 183 länder undertecknat fördraget, varav 164 har ratificerat det, bland annat tre av kärnvapenstaterna: Frankrike, Ryska federationen och Förenade kungariket.

Men 44 specifika länder som innehar kärnteknik måste underteckna och ratificera innan CTBT, som har varit i limbo i 20 år, kan träda i kraft. Av dessa saknas fortfarande åtta länder: Kina, Egypten, Indien, Iran, Israel, Nordkorea, Pakistan och Förenade staterna. Indien, Nordkorea och Pakistan har ännu inte undertecknat CTBT.

PrepCom-deltagarna höll med Lassina Zerbo, sekretariatschef för den förberedande kommissionen vid organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnvapensprängningar (CTBTO), om att fördraget kommer att tillhandahålla det globala samfundet med ett permanent, icke-diskriminerande, kontrollerbart och rättsligt bindande åtagande att stoppa alla kärnvapenprov eller andra kärnvapensprängningar, som ett medel för att begränsa utvecklingen och den kvalitativa förbättringen av kärnvapen, vilket begränsar både horisontell och vertikal kärnvapenspridning.

Deltagarna betonade att positiva beslut avseende fördraget av kärnvapenstaterna skulle få en gynnsam inverkan på ratificeringen av fördraget. Dessa kärnvapenstater uppmanades att inte vänta på att andra stater ratificerade fördraget först.

PrepCom-ordföranden sade i sitt förslag till sammanfattning att ”kärnvapenstaternas särskilda ansvar att uppmuntra länder som anges i förteckningen i bilaga 2 till fördraget att underteckna och ratificera fördraget om fullständigt förbud mot kärnvapensprängningar bekräftades på nytt och kärnvapenstaterna uppmanades att ta initiativet i detta hänseende”.

Även om staterna välkomnade det befintliga de facto-moratoriet för provsprängning av kärnvapen uttryckte många uppfattningen att detta inte var en ersättning för ett permanent och rättsligt bindande åtagande att sluta utföra kärnvapenprovningar och alla andra kärnvapensprängningar, som endast kan uppnås genom att fördraget om fullständigt förbud mot kärnvapensprängningar träder i kraft. Vikten betonades på att avstå från alla aktiviteter som skulle omintetgöra CTBT:s ändamål och syften.

Ett arbetsdokument som lagts fram av medlemmarna av initiativet för icke-spridning och nedrustning (NPDI) bekräftade på nytt medlemmarnas starka åtagande att stärka systemet för förbud mot kärnvapenprovning, inklusive ikraftträdandet av CTBT “vid tidigast möjliga datum, samt att främja global icke-spridning och nedrustning av kärnvapen.”

Initiativet är en mångskiftande interregional gruppering av kärnvapenfria stater bestående av Australien, Kanada, Chile, Tyskland, Japan, Mexiko, Nederländerna, Nigeria, Filippinerna, Polen, Turkiet och Förenade Arabemiraten.

Av ytterligare betydelse för överläggningarna i maj var deltagandet av den japanska utrikesministern Fumio Kishida vars hemstad Hiroshima, tillsammans med Nagasaki, drabbades av atombomber 1945. Han uppmanade till samarbete mellan kärnvapenstater och kärnvapenfria stater för att förhindra spridningen av kärnvapen.

Den 2 maj berättade Kishida för PrepCom att ”Nordkorea har genomfört två kärnvapenprov och avfyrat mer än 30 ballistiska missiler sedan förra året. Deras kärnteknik- och missilutveckling har nått en ny nivå och utgör ett verkligt hot mot regionen och det internationella samfundet”.

Insatserna för en värld utan kärnvapen bör “utföras på ett realistiskt sätt, samtidigt som man tar hänsyn till den säkerhetsmiljö som blir alltmer allvarlig, inklusive Nordkoreas” sade Kishida.

En annan japansk medborgare, Izumi Nakamitsu, Förenade nationernas höga representant för nedrustningsfrågor (UNODA), sade i ett uttalande den 8 maj – en vecka efter att ha tagit ansvar – att en prioriterad uppgift för den förberedande kommittén borde vara ”utarbetandet av rekommendationer för att säkerställa fullständigt genomförande av tidigare åtaganden”. Hon sade att hon uppmuntrades av att alla parter tycktes komma överens om att resultaten som nåddes 1995, 2000 och 2010 förblir fullt giltiga.

”I detta avseende kan åtgärder för att främja ansvarighet, öppenhet och ömsesidigt förtroende vara avgörande och kan bygga vidare på resultat från den tidigare cykeln. Kommittén bör också försöka att så snart som möjligt identifiera en ny gemensam vision för genomförandet av 1995 års resolution om Mellanöstern. Detta bör inkludera en tidig omstart av inkluderande dialog mellan staterna i regionen.”

Betydelsen av UNODA:s höga representants uttalande understryks av det faktum att utvärderingskonferensen i New York (från 27 april till 22 maj) 2015, liksom som 2005, inte lyckades nå en överenskommelse om några grundläggande slutdokument. Tre stater – USA, Storbritannien och Kanada – kraschade konferensen på grund av invändningar av en icke-statlig part, Israel.

De tre staterna hävdade att Egypten hade förstört konferensen med sina krav på att utvärderingskonferensens slutdeklaration skulle upprepa uppmaningen om att skapa en kärnvapenfri zon i Mellanöstern.

En sådan zon förutsågs dock av 2010 års utvärderingskonferens som utmynnade i slutsatser och rekommendationer om uppföljningsåtgärder på områdena nedrustning, icke-spridning, fredlig användning av kärnenergi och Mellanöstern, särskilt genomförandet av 1995 års resolution om Mellanöstern. [IDN-InDepthNews – 14 maj 2017]

Foto: CTBTO sekretariatschef, Lassina Zerbo adresserar PrepCom den 2 maj 2017.

IDN är flaggskeppsbyrå av International Press Syndicate

facebook.com/IDN.GoingDeeper – twitter.com/InDepthNews

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top