Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Peace Forum At UN Pleads For Nuke Abolition – Norwegian

FNs fredsforum med sterk appell om avskaffelse av atomvåpen

Av Jamshed Baruah

NEW YORK (IDN) – FNs høykommissær for Alliansen of Civilizations (UNAOC), ambassadør Nassir Abdulaziz Al-Nasser, har uttrykt en dyp bekymring for “de katastrofale humanitære konsekvensene av atomvåpen og trusselen de utgjør mot internasjonal fred og sikkerhet.” Under lanseringen av boken “A Forum for Peace” (Et forum for fred) og åpningen av diskusjonen “Global Citizenship and the Future of the United Nations” ved FNs hovedkvarter i New York, understreket han også hvor viktig det er med fredskultur.

Boken inneholder forslagene Daisaku Ikeda, president i Tokyo-baserte Soka Gakkai International (SGI), har kommet med til FN i løpet av de siste 30 årene. Temaene som ble diskutert omfattet behovet for global utdanning, avskaffelse av atomvåpen og at mennesker samspiller med miljøet. Arrangementet ble sponset av UNAOC og organisert av Soka Gakkai International (SGI), nyhetsbyrået Inter Press Service (IPS) og Toda Institute for Global Peace and Policy Research (Tokyo og Honolulu) den 20. februar 2014.

Instituttets direktør Olivier Urbain, som har redigert boken, sa at han var imponert over Ikedas store tro på kraften til vanlige folk og hans tillit til potensialet som ligger i solidaritet. “Ikedas appell om en verden uten krig stopper ikke ved bare å avskaffe selve de kjernefysiske stridshodene, men tar også for seg mentaliteten bak det at verden fortsatt har disse våpnene,” uttalte Urbain.

“Det er ikke mulig å skape seg lykke basert på et annet menneskes elendighet. Det samme gjelder for land: Det er ikke mulig å bygge ekte og varig nasjonal sikkerhet grunnlagt på elendighet og at andre land er vettskremte på grunn av våpenet,” la han til.

Til tross for konfliktene og truslene som finnes rundt omkring i verden, mente Urbain at det ga “en enorm følelse av håp” å lese boken. “Så lenge vi har plass til personlig kreativitet og solidaritet, er det ingenting vi mennesker ikke kan overvinne,” la han til. FN må derfor skape kanaler og mekanismer så vanlige folk blir hørt, og på den måten la seg bli styrket av folket.

“Dette er en bok som virkelig bør leses av oss alle,” sa ambassadør Anwarul K. Chowdhury, tidligere visegeneralsekretær og høyrepresentant, som ledet arrangementet. “Intet menneske i verdenshistorien har skrevet så konsekvent og så grunnleggende om arbeidet i FN,” sa han, og la til at mange av Ikedas forslag, herunder arbeidet med å fokusere på kvinner og ungdommer i fredsarbeidet, har gitt seg utslag i måten det globale organet fungerer på.

Chowdhury påpekte at Ikedas konsept med “fredskultur” er sentralt når man skal jobbe mot å gjøre verden til et trygt sted for fremtidige generasjoner, ved at det fremmer fred gjennom dialog og ikkevold.

Al-Nasser påpekte at fred og dialog også er viktig for FNs Alliance of Civilizations. “Menneskehetens og nasjonenes fredelige og framgangsrike sameksistens er selve hjørnesteinen i FNs arbeid. Vi er bundet sammen som et internasjonalt samfunn i den tro at det – til tross for ulike kulturer, språk og religioner – finnes noen grunnleggende felles verdier og prinsipper som utgjør det å være et menneske,” uttalte han.

“Vi er bundet sammen som en FN-familie, fordi vi erkjenner at det er gjennom å feire mangfoldet, fremme toleranse og fjerne frykten for “de andre” at vi kan skape en mer fredelig verden. Og vi er bundet sammen fordi vi forstår at verdens innbyggere har en del felles problemer som krever globale løsninger. Det er her “avskaffelse av atomvåpen” og opplæring av verdens innbyggere kommer inn i bildet,” la FNs høykommissær for AOC til.

“Det internasjonale samfunnet har, uavhengig av kulturelle forskjeller, ofte uttrykt en dyp bekymring for de katastrofale humanitære konsekvensene av atomvåpen og trusselen de utgjør mot internasjonal fred og sikkerhet,” sa Al-Nasser til en forsamling bestående av diplomater, journalister, akademikere og representanter for ikke-statlige organisasjoner.

FNs medlemsland uttalte i dokumentet “Outcomes of Disarmament Machinery” at menneskeheten står foran en hittil ukjent trussel om å utrydde seg selv som følge av en massiv opphopning av de mest destruktive våpen som noensinne er laget, og der land konkurrerer om å produsere flere. “Det sier seg selv,” la han til, “at bruk av kjernekraft til krigsformål utgjør en alvorlig trussel mot menneskeheten, og denne forverres av spredningen av slike våpen.”

Opp mot dette bakteppet kunne flertallet av medlemsstatene gjentatte ganger bekrefte at “en total eliminering av atomvåpen er den eneste garantien mot bruk – eller trussel om bruk – av atomvåpen.” Dette bør etter deres mening etterfølges av “en universell, ubetinget og juridisk bindende avtale som garanterer sikkerheten til alle stater som ikke besitter atomvåpen.”

Al-Nasser mintes den rådgivende uttalelsen av 8. juli 1996 fra ICJ (Den internasjonale domstol) om lovligheten av trusler om eller bruk av atomvåpen. ICJ sa at det ikke fantes en konkret lovtekst angående trusler om eller bruk av atomvåpen i konvensjonell lovgivning, men at trusler om eller bruk av atomvåpen generelt sett ville være i strid med folkerettslige regler som gjelder i væpnet konflikt, og da spesielt prinsippene og reglene i Humanitærretten.

“Jeg tror at til syvende og sist er kjernefysisk nedrustning av høyeste prioritet i det internasjonale samfunnet,” sa FNs høykommissær. [IDN-InDepthNews – 24. februar 2014]

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top