Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

FN-panel forblir skeptisk vedrørende sanksjonene som er ilagt Nord-Korea

Av Ramesh Jaura

Bilde: En militærparade hyller den vellykkede prøvesprengningen av hydrogenbomben. Opphavsrett: The Rodong Sinmun.

BERLIN | NEW YORK (IDN) – Seks dager etter at FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtok å ilegge Nord-Korea hardere sanksjoner, mottok det en nedslående rapport angående sanksjonene som er ilagt til nå.

Rapporten som ble sendt til Sikkerhetsrådet 5. september av FNs ekspertpanel som overvåker sanksjonene mot Nord-Korea, konkluderer at: «Resolusjonene om at Nord-Korea skal ødelegge alle masseødeleggelsesvåpnene sine og alle beslektede programmer undergraves av at sanksjonene ikke følges godt nok opp og at landet har gode rutiner for å unngå påleggene det ilegges».

I tillegg slår den fast at: «Til tross for at Nord-Korea har sendt inn flere realiseringsrapporter til Sikkerhetsrådet er den faktiske implementeringen av sanksjoner langt bak det som er nødvendig for at landet skal bli tomt for atomvåpen.»

Dette bekrefter hovedtrekkene i FN-panelets rapport fra februar 2017, hvor det ble slått fast at: «Den enestående hyppigheten og intensiteten av atom- og ballistiske tester hjalp landet med å oppnå teknologiske milepæler ved dets kapasitet til å framstille masseødeleggelsesvåpen, og det finnes ingen tegn på at denne frekvensen kommer til å avta.» Rapporten kom med følgende spådom: «Det virker stadig mer usannsynlig å kunne innfri de uttalte målene om å gjøre landet atomvåpenfritt og oppnå en fredelig løsning på situasjonen.»

Den nyeste rapporten til FNs ekspertpanel slår fast at: «Nord-Korea har gjort betydelige teknologiske framskritt i landets beholdning av masseødeleggelsesvåpen til tross for at landet har vært utsatt for det mest omfattende og målrettede sanksjonsregimet i FNs historie.»

Den slår også fast at: «Etter to atomprøvesprengninger i 2016, som førte til vedtakene av resolusjonene 2270 (2016) og 2321 (2016), har landet økt testingen sin av ballistiske raketter. I 2017 ble det skutt opp 14 stk., inkludert to interkontinentale ballistiske raketter.»

FN-panelet legger merke til at Nord-Korea i 2017 testet «nye ballistiske rakettsystemer med en betydelig framgang angående forskjellige systemer og rekkevidde, samt at tidsrommet mellom avdukingen og testingen av nye raketter ble forkortet». Det ble også tilføyd at: «Det rapporteres at landet fortsetter med forbudte kjernefysiske aktiviteter ved produksjon av våpengradert fissilmateriale i Yongbyon samt konstruksjon og vedlikehold i Punggye-ri (Nord-Koreas eneste kjente testområde for kjernefysiske våpen).»

FN-panelet hevder at Nord-Korea fortsetter å ignorere våpenembargoen og tunge økonomiske og sektorielle sanksjoner ved å eksportere nesten alle varene som er forbudt av Sikkerhetsrådets resolusjoner. Dette fører til at landet tjente minst 270 millioner USD fra 2. februar til 5. august 2017. Dette viser at: «regimet blir enda flinkere til å unndra seg sanksjoner, desto flere som ilegges.»

Panelet ble ledet av britiske Hugh Griffiths fra Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), og det bestod også av: Benoit Camguilhem, Dmitry Kiku, Stephanie Kleine-Ahlbrandt, Youngwan Kim, Maiko Takeuchi, Neil Watts og Jiahu Zong.

FN-panelets nyeste rapport legger også merke til at Nord-Korea fortsetter med å bryte de økonomiske sanksjonene ved å utstasjonere agenter i utlandet som utfører økonomiske transaksjoner på vegne av nasjonale foretak. «Finansielle institusjoner i flere medlemsstater har både bevisst og ubevisst tilbudt banktjenester til stråselskaper og personer fra Nord-Korea som er involvert i forbudte aktiviteter.»

De utenlandske selskapene vedlikeholder også forbindelser med landets finansinstitusjoner som, i strid med resolusjonene, etableres som datter- eller fellesforetak. Rapporten slår fast at: «Involvering av diplomatisk personale fra Nord-Korea i kommersielle aktiviteter og utleie av ambassadeeiendom sørger for betydelige inntekter, samtidig som disse hjelpes av flere bedragerske finansielle sedvaner».

Panelet nevner blant annet Bulgaria, Tyskland, Polen og Romania. Rapporten hevder at Tyskland har tatt de nødvendige forholdsreglene for å stanse slike aktiviteter fra nordkoreanske diplomater.

FN-panelet gir uttrykk for at disse ulovlige økonomiske aktivitetene drar fordel av mangelen på et passende juridisk og lovregulerende rammeverk i flere asiatiske stater. Resolusjonene blir nemlig langt mer effektive hvis dette hadde vært på plass.

Rapporten illustrerer dette med å gi følgende eksempel: Etter at Kina stanset importen av kull fra Nord-Korea i februar 2017 har Pyongyang lyktes med å sende kull til andre medlemstater, blant annet Malaysia og Vietnam. I tillegg har Nord-Korea sendt kull gjennom tredjeland. Panelets undersøkelser avslører at Nord-Korea bruker indirekte kanaler med overlegg for å eksportere forbudte varer, slik at sanksjonene kan unngås.

«Nord-Korea, med landets maritime administrasjonsbyrå i spissen, fortsatte med å finslipe unnvikelsestaktikkene når medlemstater iverksette tiltak for å redusere landets fartøyer som seiler under utenlandske flagg. Dette har ført til en økning i fartøyer som seiler under nordkoreansk flagg, men mange av disse eies og drives formelt av utenlandske selskaper, noe som er i strid med resolusjonene.»

Panelet informerer om at det fortsetter med å etterforske «den omfattende tilstedeværelsen av nordkoreanske statsborgere i Afrika og Midtøsten. Dette gjelder særlig personer basert i Syria som handler på vegne av eller etter ordre fra de anviste foretakene, samt i hvilken grad disse personene er involvert i forbudte aktiviteter som handel med systemer og installasjoner som legger til rette for bakke-til-luft-raketter.»

Panelet slår fast at det er sannsynlig at Nord-Koreas streben etter å benytte seg av ballistiske rakettprogrammer ikke kommer til å avta i styrke. Den nordkoreanske lederen Kim Jong Un uttalte blant annet i nyttårstalen sin i 2017 at: «Nord-Korea ble en atommakt i 2016,(…) landet gjennomførte sin første hydrogenbombetest, samtidig som det avfyrte forskjellige atomstridsvåpen». Landet har også: «gått inn i sluttfasen for forberedelsen av en testoppskyting av en interkontinental ballistisk rakett».

Som svar på noen av forslagene til FN-panelet vedtok Sikkerhetsrådet 11.september å ilegge Nord-Korea en rekke nye sanksjoner. Disse inkluderer et forbud mot salg av naturlig våtgass til det nordkoreanske regimet. I tillegg ble det ilagt restriksjoner på landets tekstileksport, samtidig som FNs medlemsstater forbys å gi arbeidstillatelser til nordkoreanske statsborgere.

I resolusjon 2375 (2017) fordømte FNs sikkerhetsråd på det sterkeste den nordkoreanske prøvesprengningen som ble gjennomført 2. september. Det uttalte at handlingen var «opplagt i strid med» Sikkerhetsrådets vedtatte resolusjoner, og det gjentok på nytt at Nord-Korea umiddelbart og fullt og holdent må stanse alle landets ballistiske og kjernefysiske programmer.

Blant de nye ilagte sanksjonene finner vi et forbud mot levering, salg eller avhending av alle kondensater og naturlig våtgass til Nord-Kora. Forbudet inkluderer også et forbud mot landets eksport av tekstiler som tøy og klesprodukter.

Sikkerhetsrådet besluttet også at alle medlemsstatene skal forby direkte eller indirekte levering, salg eller avhendelse til Pyongyang av alle raffinerte petroleumsprodukter hvis mengde overstiger 500 000 fat i løpet av en innledende periode på tre måneder. Denne varer fra 1. oktober 2017 til 31. desember 2017. Deretter skal det ikke leveres mer enn to millioner fat raffinerte petroleumsprodukter til Nord-Korea de neste 12 månedene fra og med 1. januar 2018. Dette er en årlig grense som gjelder fra denne datoen.

Medlemstater skal heller ikke levere, selge eller avhende mer råolje til Nord-Korea som overstiger mengden som ble levert, solgt eller avhendet i 12-månedersperioden som fant sted før resolusjonen trådte i kraft. 11. september.

Sikkerhetsrådet bestemte seg også for å utvide antallet av de nåværende sanksjonene, inkludert at personers individuelle aktiva blir frosset. Det ilegges også et reiseforbud og aktivaene til tre nye foretak blir frosset. Disse er vedlagt denne teksten. [IDN-InDepthNews – 12. september 2017]

Bilde: En militærparade hyller den vellykkede prøvesprengningen av hydrogenbomben. Opphavsrett: The Rodong Sinmun.

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top