Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Parliamentarians for Nuclear Disarmament Emphasize Need to Combat Climate Change – SWEDISH

Parlamentariker för kärnvapennedrustning betonar vikten av att begränsa klimatförändringar

Av Aleksandra Gadzinski

Collage: RAJ | IDN-INPS

KATOWICE (IDN) – Kärnvapen och klimatförändringar är de två stora existentiella hoten mot mänsklighetens överlevnad, civilisationen och planeten jorden. Mot bakgrund av det flyttade Bulletin of the Atomic Scientists i januari 2018 fram den legendariska Domedagsklockan till 2 minuter från midnatt, på grund av hoten från kärnvapen och klimatförändringar, sade Alyn Ware, global koordinator för Parlamentariker för kärnvapennedrustning (PNND), på ett möte 9 december.

Värd för mötet var Interparlamentariska unionen (IPU) på det två veckor långa COP24, FN:s klimatmöte i Katowice, Polen, som avslutades 14 december.

Parlamentariker och klimatexperter var där för att diskutera politiska åtgärder för att se till att Parisavtalet följs, inklusive dem som finns med i IPU:s åtgärdsplan för klimatet och fastställdes av Interparlamentariska unionens (IPU) beslutande organ på dess 198:e möte i Lusaka, Zambia 23 mars 2016.

“Hot från kärnvapen och klimatförändringar kan utplånas, och en hållbar och säker värld är möjlig”, sade Wade å PNND:s vägnar, PNND som är ett globalt nätverk av lagstiftare som arbetar för att förhindra att kärnvapen används – av misstag, på grund av felbedömningar eller avsiktligt – och för fred och säkerhet i en kärnvapenfri värld.

Förutsättningen är att det finns “tillräcklig politisk vilja att övervinna den institutionella trögheten och de ekonomiska intressen som vill bevara status quo”. För klimatförändringar pekade han särskilt ut oljeindustrins ekonomiska intressen. Och för kärnvapen pekade han ut tillverkarna av dessa – en handfull företag som tillsammans tjänar mer än 100 miljarder USD per år på sin verksamhet och lobbar hårt för att kärnvapenkapplöpningen ska fortsätta.

PNND:s globala koordinator lyfte fram parlamentarikernas avgörande roll för att åstadkomma politisk vilja och att ta fram specifika riktlinjer, inklusive finansiella sådana, för att säkerställa att man lyckas flytta investeringar från kärnvapen till hållbar utveckling och ersätta fossila bränslen med 100 % förnybar energi för att hejda klimatförändringarna.

“Av det skälet välkomnar vi initiativ som kan hjälpa parlamentarikerna i arbetet i deras hemländer,” sade han. Han lyfte särskilt fram inrättandet av Global Renewables Congress, ett internationellt nätverk inrättat av World Future Council som består av nuvarande och tidigare lagstiftare under ledning av Bärbel Höhn, tidigare ledamot i tyska Förbundsdagen, och som arbetar för att stärka den politiska viljan och få till stånd särskilda riktlinjer om att ersätta fossila bränslen med 100 % förnybar energi.

Alyn Ware är koordinator för freds- och nedrustningsprogrammet på World Future Council.

11 december kommer World Future Council att anordna ett särskilt event under COP24 för att sjösätta Global Renewables Congress (GRC), som leds av bland andra kommissionären för energireform i Afrika för överstatligt ekonomiskt samarbete och utveckling.

GRC kommer att uppmana till:

Utbyte av erfarenheter av implementering av riktlinjer som ger en gynnsam miljö för utveckling av och investering i förnybar energi på nationell och lokal nivå (koldioxidskatt, subventioner, grön skatteväxling etc.)

Information om de politiska och tekniska behoven för att elektrifiera sektorer som ännu inte är elektrifierade (t.ex. transport, uppvärmning)

Utökad kapacitet för utveckling av tekniska scenarion och färdplaner för att nå målen för förnybar energi i alla sektorer

Rapportering om viktiga tekniska framsteg och trender (batteriernas roll, biobränslen, matlagning med förnybar energi etc.)

“Vi uppmanar parlamentarikerna att gå med i och använda sig av detta nya nätverk. Vi uppmanar dem även att prioritera att minska incitamenten för att använda fossila bränslen – förmånerna för fossila bränslen har sin grund i att man ville säkerställa tillförlitlig energitillförsel – och istället gynna förnybar energi, som nu har kapacitet att täcka energibehovet om den utvecklas tillräckligt,” sade han.

Det skulle bland annat inbegripa ett slut på subventionerna och ändrade riktlinjer för hur allmänna fonder (till exempel statsägda investeringsfonder och pensionsfonder) investerar, så att pengar flyttas från fossila bränslen och kärnvapentillverkare.

Ett antal regeringar – i länder som Lichtenstein, Nya Zeeland, Norge och Schweiz – har redan vidtagit åtgärder för att hindra allmänna fonder från att investera i kärnvapentillverkare, och dessa åtgärder har inte gett några negativa effekter på fondernas avkastning.

Liknande riktlinjer för investering i oljeindustrin, tillsammans med uppmaningar till investering i förnybar energi, skulle bidra avsevärt till att snabba på övergången till förnybar energi och till att säkerställa att målen i Parisavtalet nås, sade den globala koordinatorn för PNND. [IDN-InDepthNews – 10 december 2018]

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top