Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

UN Chief Expects New Sanctions To Help Make 2018 ‘A Pivotal Year’ for the Korean Peninsula – Swedish

FN-chefen förväntar sig nya sanktioner för att göra 2018 till “ett väsentligt år” för den koreanska halvön.

Foto: Säkerhetsrådet antar enhälligt resolutionen 2397 (2017), som starkt fördömer den ballistiska missiluppskjutningen som genomfördes av Nordkorea den 28 november 2017 i strid och flagrant motsägelse med säkerhetsrådets resolutioner om icke-spridning. FN Foto /Manuel Elias

Av J Nastranis

FÖRENTA NATIONERNA (IDN) – FN:s generalsekreterare António Guterres vill göra 2018 till “ett väsentligt år” för att uppnå en hållbar fred på den koreanska halvön.

I ett uttalande tillskrivet hans talesman, efter att ha antagit en ny säkerhetsråds-resolution (FN:s säkerhetsråds resolution 2397), sa han: “Den enda vägen framåt för en omfattande fredlig och politisk lösning kräver nu nedtrappning och öppna kommunikationskanaler”.

Resolutionen godkändes den 22 december som svar på den senaste interkontinentala ballistiska missiluppskjutningen (ICBM) den 28 november av Demokratiska Folkrepubliken Korea (DPRK), mer känt som Nordkorea.

Generalsekreteraren välkomnade “säkerhetsrådets fortsatta enighet” som han sa “är nödvändig för att uppnå målet med kärnkraftsavveckling och skapa utrymme för diplomatiska initiativ som eftersträvar att uppnå målet på ett fredligt sätt”.

Enligt uttalandet stödjer generalsekreteraren säkerhetsrådets önskan om en fredlig, diplomatisk och politisk lösning på situationen samt att man uppmanar till ytterligare arbete för att minska på spänningarna.

“Han bekräftar sitt engagemang för att arbeta med alla parter i detta syfte. Han uppmanar alla medlemsstater att säkerställa att de relevanta säkerhetsråds-resolutionerna genomförs till fullo och att fördubbla ansträngningarna för att göra 2018 till ett väsentligt år för att kunna uppnå en hållbar fred på den koreanska Halvön”, tillade uttalandet.

Säkerhetsrådets nya sanktioner har som mål att öka djupet på de åtgärder som ålagts landet i kölvattnet av det fortsatta kärnvapen- och ballistiska vapenprogrammet, inklusive den senaste ballistiska missilluppskjutningen.

I en enhälligt antagen resolution beslutade 15-medlemmarsrådet att begränsa Nordkoreas import av raffinerad petroleum till 500 000 fat i 12 månader med start den 1 januari 2018, med råolja begränsad till nuvarande nivå under den perioden.

Rådet beslutade särskilt att “förbjuda direkt eller indirekt anskaffning, försäljning eller transport till DPRK, igenom deras territorier eller av deras medborgare, eller med användning av deras flaggfartyg, flygplan, pipelines, järnvägslinjer eller fordon och avsett med eller utan ursprung i deras territorium, av all råolja, såvida inte [säkerhetsrådets sanktionskommitté] i förväg (från fall från fall) godkänner en försändelse av råolja som uteslutande är avsedd i försörjningsändamål för Nordkoreas medborgare och som inte är härrör DPRK:s kärnvapen- eller ballistiska vapenprogram eller andra aktiviteter som förbjuds enligt resolutionerna 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) och 2375 (2017) eller denna resolution.”

Rådet beslutade vidare att “detta förbud inte ska tillämpas gällande råolja som, under en period av tolv månader efter dagen för antagandet av denna resolution och i tolvmånadersperioder därefter, inte överstiger 4 miljoner fat eller 525 000 ton totalt sett per tolvmånadersperiod”.

Vidare bad rådet alla medlemsstater som levererar råolja till Nordkorea att rapportera till sanktionskommittén “var 90:e dag från och med dagen för antagandet av denna resolution [22 december 2017] om den mängd råolja som levereras till Nordkorea”.

Säkerhetsrådet beslutade också att medlemsstaterna ska repatriera alla nordkoreanska medborgare med inkomster i den medlemsstatens jurisdiktion och alla nordkoreanska regeringsattachéer med ansvarar för säkerhetskontroll och som övervakar nordkoreanska arbetare utomlands “omedelbart men senast inom 24 månader”, om inte medlemsstaten fastställt att repatriering av medborgaren är förbjudet enligt gällande nationell och internationell lag, eller om den medborgaren är medborgare i den medlemsstaten.

Vidare beslöt rådet, gällande sjötransporter av lastfartyg, att medlemsstaterna ska beslagta, inspektera och konfiskera fartyg i deras hamnar om medlemsstaten har rimliga skäl att tro att fartyget var inblandat i aktiviteter, eller transporten av föremål, som är förbjudna enligt relevanta FN-resolutioner.

Enligt New York Times: Trots att resolutionen vunnit stöd från alla 15 rådsmedlemmarna så återspeglade de försvagade påföljderna Rysslands och Kinas makt. Båda hade protesterat mot det ursprungliga språket som krävde ett oljeembargo och andra allvarliga straff – med president Vladimir V. Putin i Ryssland som förra veckan förklarade att sådana ytterligare sanktioner skulle vara kontraproduktiva och eventuellt destabiliserande.

“Endera kunde ha använt sin status som permanent medlem i säkerhetsrådet för att inlägga veto mot åtgärden”.

På den politiska sidan uttryckte säkerhetsrådet sin “djupa oro” för den djupa vedermöda som folket i Nordkorea utsätts för och fördömer landet för att det strävar efter kärnvapen och ballistiska missiler istället för folkets välfärd.

Tidigare, samtidigt som han uttryckte sin djupa oro över risken för militär konfrontation på den koreanska halvön, “bland annat som en följd av felbedömning”, betonade Guterres behovet av att inte associera freds- och säkerhetssituationen i Nordkorea med landets humanitära behov.

70 procent av landets befolkning påverkas av livsmedlens osäkerhet, 40 procent är undernärda och cirka 114 miljoner dollar behövs för att möta brådskande krav. Emellertid är vädjan om humanitära behov och prioriteringar för Nordkorea under 2017 endast finansierat till 30 procent, berättade han för säkerhetsrådet den 15 december.

I resolutionen som antogs den 22 december bekräftade rådet att det ska behålla landets åtgärder under “fortlöpande granskning”, och att det är fast beslutet att vidta ytterligare “betydande åtgärder” i händelse av ytterligare kärnvapentest eller uppskjutning.

När den fullständiga texten till den nya resolutionen släpptes sa U.S. Permanent Mission to the UN: Säkerhetsrådets resolution (UNSCR) 2397 ställer krav på starka nya sanktioner mot Nordkoreas energi-, export- och importsektorer med nya sjöfartsmyndigheter för att hjälpa till med att stänga Nordkoreas olagliga smugglingsverksamhet. UNSCR 2397 bygger på UNSCR 2375 (2017), som innehöll de starkaste påföljderna som någonsin ålagts Nordkorea och tidigare resolutioner. [IDN-InDepthNews – 26 december 2017]

Foto: Säkerhetsrådet antar enhälligt resolutionen 2397 (2017), som starkt fördömer den ballistiska missiluppskjutningen som genomfördes av Nordkorea den 28 november 2017 i strid och flagrant motsägelse med säkerhetsrådets resolutioner om icke-spridning. FN Foto /Manuel Elias

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top